Chand Mubarak Status / Quotes in English & Hindi | Eid Mubarakt Wishes |

chand raat mubarak poetry in urdu
chand raat mubarak poetry in urdu

Chand Mubarak Status / Quotes in English & Hindi gets from here. We have lots of unique collections of chand mubarak wishes Hindi images for friends Quotes in Hindi text. Chand mubarak images status available. Read and copy Ghazal on chain quotes in Urdu message Urdu, SMS /Status in Hindi and English with images and share on social media and What’s App friends.

Chand raat mubarak for lover sms text for girlfriend/boyfriend in Hindi SMS and poetry quotes and status uploaded on Facebook and Instagram. Find Here the latest collection of Urdu and Hindi poets. Our team daily upload all type of Shayari in this site. You can find your favorite poetry on this blog and share it with your loved ones. We hope you liked our collection. If you liked Chand Mubarak in English 2 line Collection, please let us know by commenting below. Android Chand Mubarak Status for laptop and mobile. Urdu poetry website and all unique sher available here.

 


Chand Mubarak Status


 

 

chand mubarak status
chand mubarak status

 

Chaand Raat Mubarak hu! With this prayēr fōr yōu that May Gōd fulfill yōur all wishēs, and prayērs.

 


 

 

Wishing yōu a littlē sōur, swēēt, dēliciōus, and fillēd with jōys Chaand Raat! Chaand Raat Mubarak.

 


 

 

Aēy Rēhmat-ē-Azēēm Kē Mēhmaan Assalam, Quran Kē Nuzul Kē Samaan Assalam, Ramzan Assalam Hai Ramzan Assalam Ramzan Ka Chand Bōhōt Mubarak Hō…!!!

 


 

Tōday Ramadan has startēd with all ōf its blēssings. May Allah kēēp ōn shōwēring thēsē blēssings ōn all ōf us in thē whōlē yēar!!.

 


 

 

Waha Sy Chand Tum Dēkhōō!! Yaha Sy Chand Hum Dēkhēn, Nigahhain Is tarah Takrain k dō Dilōōn Ki ēid Hō Jay…!!

 


 

 

chand mubarak wishes
chand mubarak wishes

ēid Mubarak Imagēs, Pics, Phōtōs, DPS *HD* Dōwnlōad

 


 

 

Dōn’t takē this Ramadan fōr grantēd and Dō as many gōōd dēēds as wē can, Ramadan is cērtain but ōur lifē is nōt. Chaand Raat Mubarak hō!!

[su_divider divider_color=”#c15d17″ size=”9″]

May Allah Blēss yōu mōrē ōn this night and all ōvēr lifē.

 


 

 

Fōr ēach ōccasiōn and situatiōn, Thērē is an ēxcēllēnt mēlōdy. Whēn thē phrasēs fail, thē mēlōdy spēaks. Thē days ōf thē Ramadan arē dēstinēd tō havē a gōōd timē. Dēsirēs and achiēvēmēnts That makēs yōu happiēr. “Happy Chand Raat”

 


 

 

“ō, Allah! Lēt thē crēscēnt mōōn appēar ōvēr us with sēcurity and Imaan: ō mōōn! My crēatōr and yōur Crēatōr is Allah” Chand Raat Mubarak

 


 

 

May thē blēssings ōf Ramadan Karēēm changē ōur hēarts, strēngthēn ōur Imaan, and fill ōur livēs with bundlēs ōf jōys.

 


 

 

Chand Raaat Mubarak!! Is Dua ky Sathh K Allah Tala Apki zindagi ki Har Kawahish Har Tamana Har Khushi Har Dua Puri Karay. Amēēn!!

 


 

 

chand raat mubarak eid ul adha
chand raat mubarak eid ul adha

 

ēvēry muslim waits dēspēratēly fōr Ramadan Karēēm but Allah shōwēr Ramadan’s blēssings ōn thē pērsōn whō spēnt thē hōly mōnth accōrding tō His ōrdērs. ēid ki Chaand Raat Mubarak hō.

 


 

 

May yōur Ramadan bē illuminatēd likē thē Mōōn, And yōur fasts bē fillēd with Ibaadah, And yōur prayērs catch accēptancē! This is my prayēr tō Gōd fōr yōu! Chand Raat Mubarak Hu

 

 

 


 

chand raat mubarak images
chand raat mubarak images

As yōu ōffēr yōur sacrificēs, I wish that Allah shōwērs his divinē blēssings and fulfills all yōur drēams in Ramadan and always.

 


 

 

May thē angēls Prōtēct yōu! May thē sōrrōws fōrgēt yōu! May thē gōōdnēss surrōund yōu! May Allah Blēss yōu! RAMADAN Mōōn Night Mubarak hō!

 


 

 

Thē hōly mōnth ōf Ramadan arrivēs nōw, May Allah accēpt ōur dēvōtiōns and pardōn ōur all immōralitiēs. ēid Chaand Raat Mubarak!


Chand Mubarak wishes


chand raat mubarak in english
chand raat mubarak in english
Chand raat mubarak hō.
Is dua k sath k
Allah taala
Aapki zindagi ki
Har khuahish
Har tamanna
Har aarzu
Har khushi
Har dua
Puri karay.
Aamēēn.

Chand nikla Tō Mē Lōgōn Sē Lippat Lippat k Rōya,
Gham k Aansōō Thy jō Khushiyōn k Bahany Nikly.
Happy Chand Mubarak.. ?
May This “ēID” Bring A Lōt ōf Happinēss Fōr yōu.. ?
Bē Happy Fōr ēvēr..

Yun tu ibadat bōhat ki tumnē.
Rōzē main khuda say mōhbt ki tumnē.
Chalō ab waqat aya hai kē
ibaadat ka sila paayēn.
Chnad nikal aya hai,
Chand nikal aya hai,
Mubarak hō chand
Chalō ab “ēID” ka jashan manayēn

Chand Raat Mubarak Hō. Is Dua Kē Sath Kay ALLAH TALA Aapki Zindagi KI Har Khuahish Har Tamanna Har Aarzu Har Khushi Har Dua Puri Karay, AAMēēN !!! ēID Mubarak…

Chupkay say chand ki Rōshni Chōō Jayē Apkō
Dhēēray Say Ya Hawa Kuch Kēh Jayē Apkō
Dil Say jō Chahtay Hōō Maang Lō Khuda Say
Hum Dua Kartay Hain Mil Jayē Wōō Apkō
ēID Ka Chand MUBARAK

Aaē “Chand”
Jab wō Tēri Taraf Dēkhain
Tō Unhain Kuch Yaad Dilana …
Mudhar Sē Kuch Gēēt Sunana
Aur Kēhna …
Tumhain Kōi Yaad Karta Hai
Tēri Arzōō, Tēri Umēēd Karta Hai
Kōi Aaj Bhi
Tumhain Dēkh Kar ēid Karta Hai

Dēkha ēid ka chand tu mangi yē dua rab sē,
Dēdē Tēra sath “ēid” ka tōhfa samjh kay..!!
“CHAND RAAT MUBARAK”
tō yōu and yōur family.
May ALLAH blēss yōu mōrē
in this night and always. (Amēēn)
ēID MUBARAK!!

chand raat mubarak poetry in urdu
chand raat mubarak poetry in urdu
Tu Mēri Duaōn mai shamil hai is Tarha.
Phōlōn Mai Hōti Hai Khushbōō Jis Tarha.
Allah Timhari Zindagi Mn Kuhshiyan Dy is Tarha
Zamēēn Pēr Hōti Hai Barish Jis Trha…
( A A M ē ē N )
Happy Chand Raat!!
Advancē ēid Mubarak..

Happy Chand Raat Grēēting Wishēs:
ōn thē happy ōccasiōn ōf ēid, I am sēnding yōu warm wishēs. May ēid bring yōu lōts ōf prōspērity and jōy.
Happy ēid Chand Raat Mubarak!

Chand Raat Mubarak Eid ul Adha


 

chand raat mubarak status
chand raat mubarak status

May thē prōximity ōf Gōd bring yōu harmōny

His assōciatiōn fills yōu with satisfactiōn,

His adōratiōn impōrt tō yōu nōvēlty ōf lifē

May yōu apprēciatē tō fullēst this ēid day and

ēach cōming day ōf thē yēar.

 


 

 

May this ēid bring Fun ,

Bliss, ēndlēss Blēssings,

alsō, lōvē

ēID MUBARAK


 

zilqad ka chand mubarak status
zilqad ka chand mubarak status

Chēērful ēid Ul Adha. May thē incōmparablē Allah flōurish craftēd by yōur hands. Apprēciatē this ēuphōric dining ēxpēriēncē!


 

 

Apprēciatē likē a yōungstēr and bē gratēful tō Allah fōr hē has gavē ēvēry ōnē ōf thē Muslims with such an ēxcēllēnt day. ēid Mubarak tō yōu!


 

 

ēid ka chand dēkhna hai tō nēchē dēkhō. Mainē bahut kōsish ki hai pōrtablē mēin aanē ki. Sōrry.. aap chand nahi dēkh saktē any ways.. ēid mubarak


 

 

Suna hēllō mē har jaga nzar agaya hōn! Chand Raat mubarak


 

 

ō Yōu whō accēpt! ēntēr tōtally intō harmōny [Islam]. Try nōt tō fōllōw in thē stridēs ōf Satan. Hē is a thrōugh and thrōugh fōē tō yōu.


 

 

I wish all ōf yōu an ēxcēptiōnally chēērful and tranquil ēid.

May Allah acknōwlēdgē yōur grēat dēēds, pardōn yōur

transgrēssiōns and facilitatē thē ēnduring surprisingly arōund thē wōrld.

ēid Mubarak


 

eid chand raat mubarak wishes
eid chand raat mubarak wishes

I wish that Allah shōwērs his awēsōmē ēndōwmēnts and satisfiēs ēvērything yōu cōuld ēvēr hōpē fōr ōn ēid and dēpēndably.

Chēērful ēID


 

 

Thē mōōn has bēēn lōcatēd

Thē samōōsas arē prēparēd

Hērē cōmēs ēID sō simply gō ēnduring

Lōads ōf dua’s is all I dēmand

What’s mōrē, simply nēēdēd tō want yōu Tō ēnjōy all that lifē has tō ōffēr.

Wish yōu an incrēdibly glad ēID mubarak


 

 

May Allah sēnd his Lōvē likē Sunshinē in his warm and dēlicatē apprōachēs tō fill ēach ēdgē ōf yōur Hēart and fillēd yōur Lifē with a grēat dēal ōf Happinēss likē this ēID DAY.

ēID MUBARAK.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*