Jág KÌ Barish Sb NÝ Dàkhi  -Rain Poetry in Urdu 2 Lines

Jág KÌ Barish Sb NÝ Dàkhi  -Rain Poetry in Urdu 2 Lines

barish poetry funny

Rain Poetry in Urdu 2 Lines

👀جگ کی 🌧بارش سب نے دیکھی
من کی 🌧بارش —– کون 😣دیکھے

Jág KÌ🌧 Barish Sb NÝ Dàkhi👀 

Mañ Ki 🌧Barish KØn 😣Dákhy