Yeh Raty Yeh Mosam Nadi Ka Kanara Yeh Chanchal Hoa

Yeh Raty Yeh Mosam Nadi Ka Kanara Yeh Chanchal Hoa

barish poetry in urdu sms

barish poetry in urdu sms

 

یہ 👀راتیں یہ موسم 🌩ندی کا کنارہ یہ چنچل ہوا …

Yéh 👀Ràty Yeh 🌩Mosam Nàdi Ka Kânara Yèh Chaηchal HØa